Phẩm Voi/ Tham Ái 320-359

18 Tháng Tư 20214:47 CH(Xem: 885)
mahamudra

23. Phẩm Voi (NAGAVAGGO)
---o0o---

 

320.  Ta như voi giữa trận tiền

Tên rơi, cung bắn, liên miên không ngừng

Chịu lời phỉ báng chẳng buồn

Lắm người phá giới vẫn thường ghét tu

 

321.  Voi kia luyện phục, được đua

Voi này luyện phục, được vua cưỡi rồi

Nghe lời chê vẫn mặc thôi

Luyện lòng ẩn nhẫn, hơn tài thế nhân

 

322.  Con la giống tốt, tánh thuần

Voi to, ngựa giống, quý trân đã đành

Chẳng bằng người tự điều mình

Điều mình tối thượng, tốt lành,quý thay

 

323.  Chẳng nhờ ngựa nọ, voi này

Mà mong thụ đắc, chứng nơi Niết Bàn

Chỉ nhờ điều phục tâm, thân

Mới mong đạt đích, đắc thành quả cao

 

324.  Voi Tài Hộ (1) cũng hung nào

Đến kỳ phát dục, không sao phục thuần

Bị giam, bỏ uống, bỏ ăn

Ngày đêm chỉ nhớ, chỉ mong về rừng

 

325.  Heo tham ăn uống quá chừng

Lại ưa ngủ kĩ, nằm lăn lóc hoài

Phàm phu ham hưởng cũng vầy

Đam mê ăn ngủ, vần xoay luân hồi

 

326.  Buông lung cũng có lúc rồi

Chạy theo dục lạc, thú vui quay cuồng

Nay Ta đã chế ngự tâm

Như người quản tượng móc cầm điều voi

 

(1)  Voi Tài Hộ: Voi hộ vệ tài sản

327. Sống không phóng dật, hãy vui

Siêng năng, tỉnh thức, chẳng lơi hộ phòng

Kéo mình ra khỏi ác tròng

Như voi cố gắng thoát không sa lầy

 

328.  Gặp người  Hiền trí đồng hành

Gian nguy hàng phục, hạnh lành phát huy

Nên cùng chung sống, cùng đi

Con đường Chánh Niệm thiếu gì an vui

 

329.  Nếu không gặp được thì thôi

Không người chung sống, ta thời sống riêng

Như vua bỏ nước chẳng yên

Như voi sống ở rừng thiêng của mình

 

330. Tốt hơn là sống một mình

Chứ không kết bạn thân tình người ngu

Xa lià ác dục, vô tư

Như voi thoải mái ở khu rừng già

 

331. Vui thay gặp bạn đã xa

Sống mà biết đủ, thật là đáng vui

Chết mà thiện nghiệp tích rồi

Cũng vui như thể đoạn rời khổ đau

 

332.  Nhớ ơn cha mẹ cao sâu

Một lòng hiếu kính, siết bao vui vầy

Kính Sa môn, thật vui thay

Kính vì Hiền Thánh cũng tày niềm vui

 

333.  Tuổi già giữ giới, thật vui

Viên thành Chánh tín được rồi, vui thay

Vui thay trí tuệ tràn đầy

Vui thay điều ác xưa, nay chưa từng

 

---o0o---

24. Phẩm Tham Ái (TANHAVAGGO)

---o0o---

334.  Sống đời phóng dật, buông lung

Ái tham lan tỏa chập chùng dây leo

Đời này, đời khác bám theo

Tựa như khỉ nhảy chuyền đeo trái rừng

 

335.  Sống trên đời phải coi chừng

Đừng cho ái dục buộc ràng thân, tâm

Khổ đau tăng trưởng khó ngăn

Như loài cỏ dại lan tràn gặp mưa

 

336.  Sống trên đời, phải gắng lo

Phục hàng ái dục dày vò tâm, thân

Khổ sầu tức khắc lìa tan

Tựa như giọt nước, lá sen lià rời

 

337.  Các người tụ họp đây rồi

Hãy nghe Ta bảo vài lời lành an

Cỏ ái dục, nhổ dứt căn

Như loài cỏ dại, gốc tràn khắp nơi

Phá tan Ma lực hại người

Như cơn nước lũ luôn nuôi cỏ này

 

338.  Cây kia bị đốn chặt rồi

Gốc còn, thời vẫn đâm chồi, nảy hoa

Aí tùy miên (1) chửa dứt ra

Khổ đau thời vẫn đọa sa nhiều đời

 

 339.  Bao nhiêu dòng ái chảy trôi

Cuốn người theo dục, biết đời nào ra

Những ai tâm vẫn kiến tà

Trôi theo tham ái, biết là về đâu

 

(1)  Ái tùy miên: ái dục ẩn trong vô thức

340.  Dây leo, cỏ dại nhiều sao

Cũng như ái dục ngập trào trí, tâm

Dùng gươm trí tuệ cắt luôn

Gốc căn ái dục, tràn lan dứt liền

 

 341.  Người đời ái dục một niềm

Mà cầu an lạc, khó tìm được thay

Lục trần (2) ám ảnh đêm ngày

Tử sanh phải chịu, khổ này phải cam

 

342.  Người nào bị ái dục ràng

Sống thời vùng vẫy, kinh hoàng không thôi

Thỏ kia đã mắc lưới rồi

Mắc vòng ái dục, đời đời khổ đau

 

343.  Sa vào ái dục bẫy giương

Hoảng kinh vùng vẫy, thỏ vương lưới ràng

Tỷ Kheo hướng cõi Nát Bàn

Thoát ly tham dục, một lòng cần chuyên

 

344.  Xuất gia sống ẩn đã nên

Lại về cõi dục não phiền mà chi

Tưởng rằng đã cởi trói đi

Tự mình lại tự trói ghì, khổ thay

 

345.  Trói bằng cây, sắt, dây gai

Trí nhân biết chẳng bền tày dục tham

Vợ, con, tài sản buộc ràng

Là xiềng chắc nhứt, khó đàng thoát ra

 

346.  Trí nhân cũng đã hiểu ra

Buộc ràng, sa đọa trói ta thật bền

Mặc tình trì xuống, kéo lên

Rất ư khó thoát khỏi miền trầm luân

Trí nhân quyết cắt dây vương

Xuất gia, dục lạc dứt luôn chẳng màng


347.  Những người ái dục vẫn tham

Tự lao dòng khổ, theo làn lưới dăng

Trí nhân dứt mọi buộc ràng

Dứt trừ khổ não, Niết Bàn an vui

 

348.  Buông đi quá, hiện, vị lai (1)

Vượt qua, tới được cõi ngoài, bờ kia

Ý, tâm giải thoát mọi bề

Không còn vướng mắc, chẳng hề tử sinh

 

349.  Những người tà ý đầy mình

Chỉ mong dục lạc nảy sinh được nhiều

Dục này tăng trưởng bao nhiêu

Thời dây trói chặt càng bền, càng tăng

 

350.  Muốn xa ác tưởng, đặng an

Quán thân bất tịnh (2), dẹp tan ý tà

Dục tham diệt hết trong ta

Cắt lìa dây trói ác Ma buộc ghì

 

351.  Quả kia (3) đã chứng, sợ chi

Lánh xa tham ái, sạch tì nhiễm ô

Nhổ tên sanh tử, chẳng chờ

Thân này thân cuối, dứt lìa khổ đau

 

352.  Ái lià, chẳng chấp thủ (4) đâu

Nghĩa, Từ, Pháp, Giảng, trước, sau (5) rõ rành

Thân này thân cuối chẳng sanh

Đại nhân, đại trí xứng danh trên đời

 

353.  Ta đà hiểu rõ mọi điều

Đã hàng phục hết, chẳng theo pháp nào

 

(1) Buông tham đắm theo ngũ uẩn quá khứ, hiện tại và tương lai

(2) Quán thân bất tịnh: biết thân không trong sạch

(3) Quả vị A La Hán

(4) Gồm Dục thủ, Kiến thủ, Giới cấm thủ, Ngã chấp thủ là bốn lầm lạc, sai lệch nếu bảo thủ cố chấp đưa tới hậu quả khổ đau bất tận

(5) Bốn thứ biện giải vô ngại gồm: nghĩa, từ, pháp, biện thuyết

 

Tự mình giải thoát, đạo cao

Nhiễm ô, tham diệt, còn đâu buộc ràng

Xa lià hết thảy, xả buông

Không thầy, tự ngộ con đường cứu nhân (1)

 

354.  Vật tài bố thí sao bằng

Pháp mầu tặng giảng, thế gian tỏ tường

Chất vị Pháp, vị nào hơn

Niềm vui Pháp hỷ, đâu từng kém chi

Diệt trừ tham ái dục đi

Tức thời mọi khổ dứt lià, tiêu tan

 

355.  Tiền tài, sở hữu hại thân

Người ngu ham thích, khó tầm bờ kia

Tham giàu, bị hại vì si

Như mình ham của, nỡ đi hại người

 

356.  Cỏ kia hại ruộng, hại vườn

Lòng tham dục hại thế nhân, lẽ hằng

Cúng dường bậc diệt dục tham

Vun trồng quả lớn, việc làm thiện nhân

 

357.  Cỏ kia hại ruộng, hại vườn

Lòng sân hận hại thế nhân, lẽ hằng

Cúng dường cho bậc lìa sân

Vun trồng quả lớn, việc làm thiện nhân

 

358.  Cỏ kia hại ruộng, hại vườn

Ngu si làm hại thế nhân, lẽ hằng

Cúng dường cho bậc tuệ quang

Vun trồng quả lớn, việc làm thiện nhân

 

359.  Cỏ kia hại ruộng, hại vườn

Đam mê ái dục, hại đời thế nhân

Cúng dường bậc diệt ái tham

Vun trồng quả lớn, việc làm thiện thay

 

(1)   Lời Phật đáp một nhà tu đạo khác hỏi Phật tu theo đạo nào, thầy là ai

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Súng