Phẩm Song Yếu / Phẩm Không Phóng Dật - 1-32

16 Tháng Tư 20218:00 CH(Xem: 948)


pháp cú 1


1. Phẩm Song Yếu
(YAMAKAVAGGO)

---o0o---

 
1- Dẫn đầu các pháp là Tâm

Tâm kia là chủ, là nguồn tạo sinh

Nói năng, hành động thường tình

Với Tâm ô nhiễm, nghiệp sinh khổ sầu

Tâm ô nhiễm, khổ theo sau

Như xe bò kéo lăn vào dấu chân

2- Dẫn đầu các pháp là Tâm

Tâm kia là chủ, là nguồn tạo sinh

Nói năng, hành động thường tình

Với Tâm thanh tịnh, nghiệp sinh vui vầy

Như hình với bóng sánh vai

Tâm thanh tịnh với an vui, bóng, hình

3- Đây kìa nó đánh chửi mình

Nó còn phá hoại, cướp giành của ta

Niệm này nếu chẳng rời ra

Hận thù kia thật khó mà nguôi ngoai

4- Đây kìa nó đánh chửi ta

Nó còn phá hoại, cướp pha của mình

Không màng niệm ấy, mặc tình

An nhiên, thanh tịnh sẽ sinh hết thù

 
5- Hận thù khó diệt hận thù

Suốt đời không thể hết thù hận đâu

Từ bi mới diệt hận sâu

Đó là định luật rất mầu ngàn xưa

6-
Ai kia hiểu lẽ đời chưa

Thân vô thường cũng chỉ chờ hủy thôi

Mà còn tranh luận lắm lời

Hiểu ra, tranh luận tức thời tiêu tan

7-
Ai kia khoái lạc mê man

Thân mình tưởng sạch, các căn chẳng trì

Uống, ăn chẳng tiết độ gì

Trây lười, biếng nhác, nói chi tinh cần

Ma kia dễ nhiếp phục Tâm

Như cuồng phong uốn cành mềm tả tơi

8-
Ai mà khoái lạc xa rời

Chăm lo nhiếp hộ, trau dồi các căn

Giữ gìn, tiết độ uống, ăn

Siêng năng tinh tiến, vững an một lòng

Tựa như núi trước cuồng phong

An nhiên tự tại, dễ phòng chống Ma

 
9- Ai kia mặc áo cà sa

Tâm còn tham dục, rầy rà chưa xong

Vẫn không tự chế thực lòng

Cà sa chẳng xứng, thà rằng bỏ đi

 
10- Ai mà dứt dục tham đi

Giữ gìn giới luật, thủ trì nghiêm minh

Sống chân thật, tự chế mình

Cà sa áo ấy xứng tình mặc lên

 
11-
Không chân thật, tưởng là chân

Đến khi chân thật, lại lầm là không

Tư duy bất chính, tà tâm

Làm sao đạt được thật chân ở đời

12-
Không chân, biết không chân rồi

Gặp chân thật, biết tức thời là chân

Do tư duy đúng, chánh ngay

Thật chân mau đạt, mau hay thể nào

13-
Mái nhà vụng lợp, mưa vào

Tâm không tu, chẳng khác nào mái kia

Dục tham xâm nhập tức thì

Như mưa đổ xuống, lấy gì chống che

 
14- Mái nhà khéo lợp, khéo che

Mưa dù nặng hạt, khó bề lọt vô

Tâm kia khéo giữ, khéo tu

Thời tham dục ắt khó bề nhập xâm

15- Đời này buồn, muốn thoát thân

Đã làm điều ác, sẽ buồn đời sau

Do nhìn nghiệp ác, buồn sao

Sinh ra khổ não, lo âu hai đời

16- Đời này vui vẻ, thảnh thơi

Đời sau cũng vậy, hai đời vui thay

Do nhìn thiện nghiệp tạo xây

Nên sinh an lạc, tâm này lạc an

17-
Đời này cực khổ, kêu than

Đời sau cũng vậy, lầm than hai đời

Buồn vì nghiệp ác tạo rồi

Đọa thành ác thú, tức thời khổ thay

18-
Đời này hoan hỷ, vui vầy

Đời sau hoan hỷ cũng tày kém đâu

Vui làm thiện, hưởng phước mầu

Được sanh vào cõi lành đâu dễ gì

19- Dù cho kinh tụng vô kỳ

Mà buông lung, chẳng thiết chi thực hành

Như chăn bò của tha nhân

Đếm bò cho chủ, nào phần của ta

Trì hành Giáo Pháp lơ là

Hạnh Sa môn (1) sẽ khó mà hưởng chi

 

 20- Dù cho ít tụng kinh đi

Nhưng luôn y Giáo, hành trì chánh chân

Tham, sân, si, chẳng bận lòng

Bỏ xa thế dục, thoát vòng u mê

Dù nơi cõi nọ, đời kia

Sa môn hạnh vẫn thỏa thuê thấm nhuần

 

 

(1)   Sa môn : vị Tăng tu tập theo đạo Phật   

 

---o0o---

 

2. Phẩm Không Phóng Dật   (APPAMADAVAGGO)

---o0o---


21- Không buông lung, đạt Niết Bàn

Buông lung phóng dật, một đàng chết thôi

Không buông lung, thoát luân hồi

Buông lung phóng dật, sống đời thây ma

 
22-
Lẽ này ai đó hiểu ra

Gắng không phóng dật, thời là trí nhân

Giữ cho hoan hỷ tâm thần

A La Hán quả (1) dự phần thiếu chi

 

23- Tu thiền định phải kiên trì

Tịnh tu tinh tấn, thoát ly ách nàn

Vô Minh, Mê, Kiến, Dục tham (2)

Dứt trừ thời đạt Niết Bàn cao thâm

 
24-
Không buông lung, cố gắng luôn

Giữ thân tịnh hạnh, giữ tâm phục điều

Pháp cao, Chánh Niệm noi theo

Tiếng lành, tiếng tốt càng nhiều, càng tăng

 

(1)   A La Hán quả: Niết Bàn của Thánh nhân đã dứt bỏ phiền não

(2)   4 ách: Vô minh, Mê chấp, Tà kiến,Tham dục,

 

25- Không buông lung, cố gắng công

Tự điều, khắc chế, vững lòng chẳng nao

Trí nhân tự tạo đảo cao

Tham, sân, si, chẳng sóng nào vượt qua

26- Kẻ ngu thiếu trí, ám ma

Sống đời phóng dật, tâm tà rong chơi

Trí nhân chẳng dám buông lơi

Tâm như báu vật, không ngơi canh chừng


27- Đắm chìm phóng dật, buông lung

Say mê dục lạc, sống không vui gì

Hãy lo thiền định, tu trì

Thời an lạc lớn tức thì đến ngay


28- Buông lung trừ diệt đêm ngày

Trí nhân hết sợ, hạnh này tốt sao

Tựa lên lầu Trí Tuệ cao

Thấy người ngu khổ âu sầu dưới chân


29- Tinh cần giữa đám buông lung

Luôn luôn tỉnh thức giữa rừng u mê

Như con tuấn mã mạnh phi

Trí nhân bỏ đám ngựa kia yếu hèn


30- Đế Thích (3) làm chủ Chư Thiên

Do không phóng dật, không niềm buông lung

Không buông lung, được khen sùng

Buông lung bị trách, với lòng chê khinh


31- Tỳ Kheo vui chẳng buông lung

Rất e phóng dật, nên luôn dè chừng

Tỳ Kheo như ngọn lửa hồng

Đốt thiêu phiền não mấy từng cũng xong


32- Tỳ Kheo ưa chẳng buông lung

E dè phóng dật, nên luôn giữ gìn

Niết Bàn kia đó gần bên

Quyết không để đọa lạc thêm một lần

 

(3) Đế Thích = vị lãnh đạo Chư Thiên

 

 ---o0o---
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Súng