Phẩm Cấu Uế/ Pháp Trụ 235-272

18 Tháng Tư 20212:55 CH(Xem: 1231)


Chuyen_luan_thanh_vuong

18. Phẩm Cấu Uế (MALAVAGGO)
---o0o---


 235.   Đời ngươi giống tựa lá khô

Tử thần đang đứng đợi chờ một bên

Trước thần chết, tự hỏi xem

Đường dài, lương thực mình đem những gì

 236.   Đảo riêng hãy tự tạo đi

Tinh cần gấp rút, hành trì khôn ngoan

Dứt trừ phiền não, cấu trần

Bước lên thánh cảnh, Chư Thiên đón mời

237.   Đời ngươi sắp lụn tàn rồi

Diêm vương đang đợi chờ ngươi lại gần

Giữa đường chẳng chỗ nghỉ chân

Đường dài, lương thực độ thân có gì

238.   Đảo riêng hãy tự tạo đi

Tinh cần gấp rút, hành trì khôn ngoan

Dứt trừ phiền não, cấu trần

Không còn già, bệnh, tử, sanh, thoát nàn

239.   Trí hiền sánh tựa thợ vàng

Lọc từng tạp chất cho vàng sạch ra

Sát na tiếp nối sát na (1)

Trí hiền lọc cấu uế ra khỏi mình

 

(1)  Sát na: thời gian của một niệm, một ý nghĩ

240.   Sét kia từ sắt mà sinh

Lại ăn mòn sắt, thường tình đó thôi

Ác nhân gieo nghiệp ác rồi

Nghiệp kia lại dắt vào nơi ác bờ

 241.   Kinh không tụng, học kinh nhơ

Không siêng năng, ấy vết nhơ cửa nhà

Biếng lười, nhơ nhớp thân ta

Buông lung là vết nhơ người giữ thân

242.   Hạnh tà, nhơ nhớp nữ nhân

Kiệt keo, nhơ nhớp kẻ ban chút quà

Vết nhơ là nghiệp ác tà

Đời này, đời khác, vẫn là ác thôi

243.   Bao điều nhơ nhớp kể rồi

Vô minh, nhơ nhớp phải coi đứng đầu
Tỷ Kheo tu tập Pháp mầu

Trừ Vô minh ấy, làm sao nhơ người

244.   Dễ thay sống chẳng hổ ngươi

Sống đời lỗ mãng, quạ, dơi bay quàng

Sống liều, công kích, huênh hoang

Sống tà, ngạo mạn, trăm đường uế thôi

245.    Khó thay sống biết hổ ngươi

Luôn cầu thanh tịnh, sống đời vô tư

Sống trong sạch, sống khiêm từ

Dồi dào kiến thức, ơ hờ dục tham

 

246.   Những ai ở cõi thế gian

Nói lời giả dối, chẳng màng thật chân

Sát sinh, trộm cắp, phạm dâm

Rượu men, rượu nấu, hương nồng đắm say


247.    Sống đam mê, thật uổng thay

Là đời này đã tự tay bới đào

Thiện căn mình có thuở nào

Bới đào vứt bỏ, làm sao an lành

 

248.   Các người phải biết tạo lành

Không lo chế ngự, ác sanh tức thì

Tham lam, phạm Pháp làm chi

Để mua thống khổ, sầu bi đời đời

 

249.   Tâm tin đạo với lòng vui

Ta chăm bố thí, chẳng lơi cúng dường

Nếu như vẫn cứ ganh hờn

Người ăn kẻ uống, khó đường định tâm

 

250.   Nếu ai dẹp được hờn ganh

Nhổ sâu tận gốc cái tâm ác này

Sẽ gìn giữ được đêm ngày

Cái tâm đã định cho đời lạc an

251.   Lửa nào dữ sánh dục tham

Chấp nào bền chắc bằng sân hận này

Lưới nào chặt tựa si ngây

Sông nào dễ đắm cho tày ái giang

252.   Lỗi người tìm thấy dễ dàng

Cố tìm, như trấu trên sàng gạo tươi

Lỗi mình sao khó phanh phui

Như gian bài bạc, giấu rồi lại che

253.   Lỗi người mắt thấy tai nghe

Sanh lòng chỉ trích, thường chê bai người

Não phiền cứ vậy tăng hoài

Làm sao diệt được cho đời tịnh an

254.   Chốn hư không, chẳng dấu chân

Ngoài vòng Phật đạo, khó tầm Sa môn

Chúng sanh hư vọng (1) vui buồn

Như Lai an tịnh, không còn vọng hư

255.   Dấu chân nào chốn không hư

Ngoài vòng Phật đạo, khó là Sa môn

Kià năm uẩn cũng vô thường

Như Lai, chư Phật tịnh tâm vẹn toàn

 

(1)   Hư vọng: chỉ Ái, Kiến, Mạn

 

---o0o---

19. Phẩm Pháp Trụ (DHAMMATTHAVAGGO)

---o0o---


 256.   Kẻ kia lỗ mãng (1), cực đoan

Phụng thờ Chánh Pháp đừng toan tính gì

Trí nhân phải biết xét suy

Chánh tà, đen trắng, đôi bề phân minh

 

257.   Ai người trí giác, công bình

Không hề chuyên chế, phân minh dẫn đường

Sống theo đúng Pháp luôn luôn

Xứng danh Pháp trụ (2),  đó nguồn an nhiên

 

258.   Không cần phải nói năng nhiều

Mới là Hiền trí, trăm điều tốt tươi

Tịnh an, không oán cừu ai

Không hề sợ hãi, xứng vời trí nhân

 

259.   Nói năng nhiều cũng chẳng cần

Để cho xứng được cái danh Pháp trì

Học tuy ít, Chánh Pháp ghi

Trì hành Chánh Pháp, chẳng hề buông lung

Thấy ra Chánh Pháp tự tâm

Xứng danh trì Pháp, chẳng lầm, chẳng sai

 

260.   Dầu cho đầu bạc trắng rồi

Danh xưng Trưởng Lão chưa vời được đâu

Nếu người chỉ tuổi tác cao

Chẳng lo tu tập, khác nào danh suông

 

(1)   Lỗ mãng: khinh xuất, độc đoán do tham, sân, si, sợ hãi (bố úy) mà ra

(2)   Pháp trụ: tuân thủ luật pháp xã hội và tuân thủ chân lý và luật Phật

261.   Ai kia Tứ Đế (3) tinh thông

Năm căn (4) điều phục, quyết không hại người

Giới trì, cấu uế hết rồi

Xứng danh Trưởng Lão người đời tụng xưng

 

262.   Ai kia lưu loát nói năng

Mặt mày đẹp đẽ, phải chăng người hiền

Nếu còn dối trá, ganh hiềm

Tham lam, ích kỷ, là Hiền khó thay

 

263.    Nếu như diệt được gốc này

Tận trong lòng, để từ rày sạch trơn

Không còn si hận, tham, sân

Mới là Hiền trí, Thiện nhân xứng tầm

 

264.    Ai kia cạo sạch tóc trần

Giới buông, vọng ngữ, khó lầm Sa môn

Lòng chưa dứt sạch dục tham

Làm sao thành được Sa môn ở đời

 

265.    Ai mà dứt ác điều rồi

Ác nhân lớn, nhỏ đồng thời biến tan

Không còn ác pháp, tịnh thanh

Sa môn người ấy xứng danh ở đời

 

266.    Chỉ đi khất thực nơi nơi

Thời là khất sĩ, sao vời Tỷ Kheo

Tu hành Chánh Pháp chẳng theo

Chỉ lo hình thức, Tỷ Kheo đâu mà

(3)   Tứ đế: coi câu 190-191

(4)   Năm căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân

267.   Chân tu, thiện (1), ác, vượt qua

Sống đời tịnh hạnh, xuất gia, giới trì

Rõ ràng giới, định, tuệ tri

Tỷ Kheo bậc ấy xứng vì làm sao

 

268.   Người ngu si thiếu trí cao

Dẫu cho im lặng, phải nào tịnh thanh

Trí nhân suy xét rõ rành

Nẩy cân thiện ác, điều lành chọn ngay

 

269.   Dứt từ ác pháp đêm ngày

Trí cao thấu hiểu đời này, đời sau

Thật là ẩn sĩ, báu châu

Xứng câu tịch tịnh, thoát cầu vô minh

 

270.   Nếu còn sát hại chúng sanh (2)

Đâu là Hiền Thánh giữ mình thanh cao

Hữu tình chẳng hại loài nào

Mang danh Hiền Thánh, xứng sao mọi chiều

 

271.   Chẳng vì gìn giữ giới điều

Hiểu rành ba tạng (3), học nhiều, lầu thông

Chẳng vì khổ hạnh, tu tâm

Chẳng vì đang sống lẻ đơn, vắng người

 

272.   Mà cho rằng đã đắc rồi

Xuất gia đã chứng, khác đời phàm phu

Tỷ Kheo chớ vội lầm mơ

Mê phiền chưa diệt, khó mà đắc thay

 

(1)   Chỉ cái ‘thiện’ hữu lậu vẫn còn dính tới phiền não

(2)   Phật nói với một người đánh cá

(3)   Ba tạng: ba phần cốt tủy của Kinh Sách Phật, gồm Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng

---o0o---


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Súng